Контакты

E-mail:ask-bru-mog@yandex.by

Приёмная: 71-34-49

Бухгалтерия: 71-36-24

Инспектор по кадрам: 72-26-34

Версия для слабовидящих

Гісторыя Беларусі 1917 г. - пачатак XXI ст. : атл. : вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання. - Минск : Белкартаграфія, 2019. - 36, [1] с. : цв. ил.

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання (з электрон. дадат. для павыш. ўзроўню) / [З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад. рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. - Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021. - 262 с. : іл.

Дашков, М. Л. Биология : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения (с электрон. прил. для повыш. уровня) / М. Л. Дашков, А. Г. Песнякевич, А. М. Головач ; под ред. М. Л. Дашкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : Народная асвета, 2021. - 303 с. : цв. ил.

Витченко, А. Н. География. Глобальные проблемы человечества : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения (с электрон. прил. для повыш. уровня) / А. Н. Витченко, Е. А. Антипова, О. Н. Гузова. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. - 247 с. : цв. ил.

История всемирного и белорусского искусства : учеб. пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образоват. программы сред. спец. образования по специальностям "Живопись", "Скульптура", "Декоративно-прикладное искусство", "Дизайн" / С. И. Колбышева, М. А. Шатарова. - Минск : РИПО, 2021. - 463 с.

В учебном пособии раскрыты особенности архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства разных стран и народов мира от истоков до современности. Отражена взаимосвязь фактов, феноменов искусства с социально значимыми событиями, спецификой быта, мировоззрением народа. Учебный материал изложен на основе образной интерпретации явлений художественной жизни в исторической эволюции и ориентирован на комплексное освоение учащимися художественных ценностей в разрезе времени и пространства. Предназначено для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальностям «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн».

Регионы Беларуси : энцикл. В 7 т. Т. 6. Могилёвская область. В 2 кн. Кн. 1. А-К / [рэд. кал. : У. У. Андрыевіч [і інш.] . - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. - 489 с. : цв. ил.

Уладзімір Караткевіч : энцыкл. / [рэд. кал. : В. У. Ваніна [і інш.] . - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. - 431 с. : іл.

У энцыклапедыі змешчаны артыкулы, якія тычацца жыцця і творчасці У.С. Караткевіча, людзей, якія мелі стасункі з пісьменнікам, даследавалі і даследуюць яго літаратурную дзейнасць, а таксама тых, для каго асоба і творчасць класіка сталі сапраўднай крыніцай натхнення. Падрабязна разглядаюцца і мастацкія сродкі, якія выкарыстоўваў пісьменнік пры напісанні сваіх твораў. Змешчаныя ў выданні артыкулы могуць стаць тэмай для падрыхтоўкі кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, курсавых работ студэнтаў, дадатковым матэрыялам пры падрыхтоўцы ўрокаў літаратуры настаўнікамі сярэдніх школ, а таксама рэфератаў вучнямі. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры і культуры.

Жилко, В. В. Физика : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения (с электрон. прил. для повыш. уровня) / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. - Минск : Народная асвета, 2021. - 287 с. : цв. ил.

Мычко, Д. И. Химия : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред.  образования с рус. яз. обучения (с электрон. прил. для повыш.  уровня) / Д. И. Мычко, К. Н. Прохоревич, И. И. Борушко. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. - 301, [2] с. : цв. ил.